Talentau Gobaith

Mission Icon

Apêl 2023-24

Yn ystod haf 2023, fe lawnsion ni ein hapêl newydd, ‘Talentau Gobaith’ gyda Cymorth Cristnogol. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am gefndir yr apêl, gwaith Cymorth Cristnogol yn Zimbabwe, a’r hyn yr ydych chi’n gallu ei wneud i ymuno…

Cefndir

Mae Newid Hinsawdd wedi gwneud bywyd yn anodd iawn ar gyfer nifer o ffermwyr ar draws y byd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn yn arbennig o wir yn Zimbabwe, sydd wedi gweld llifogydd cynyddol, stormydd a sychderau hirfaith.

Mae hyn yng nghyd-destun tlodi ehangach yn y wlad, ar ôl blynyddoedd o ansefydlogrwydd gwleidyddol, troseddau yn erbyn hawliau dynol, ac economi gwan. Mae’r cyfuniad o’r ffactorau hyn yn golygu mai Zimbabwe yw un o’r gwledydd tlotaf yn y byd ar hyn o bryd.

Fe wnaeth Covid-19 bethau yn waeth, gan arwain at godiad yng nghost grawn, y Clo mawr yn ansefydlogi patrymau ffermio a marchnadoedd, a cholled incwm ar gyfer nifer. Fe wnaeth hyn effeithio yn enwedig ar dyddynwyr a ffermydd raddfa-fach.

Gwaith Cymorth Cristnogol yn Zimbabwe

Mae Cymorth Cristnogol yn gwneud gwaith holl-bwysig yng nghanol hyn. Bu Cymorth Cristnogol yn gweithio yn Zimbabwe ers yr 1980au. Yn y blynyddoedd diwethaf, maent wedi rhoi pwyslais ar adeiladu gwytnwch ymhlith cymunedau lleol yn wyneb patrymau tywydd newidiol, yn ogystal â rhoi mwy o gyfleoedd i fenywod, ac agor marchnadau ar gyfer cymunedau tlotach.

Mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud trwy’r prosiect BRACT , (Building Resilience through improving the Absorptive and Adaptive Capacity for Transformation of at-risk communities), sydd yn gweithio yn ardaloedd Mutoko and Mudzi yn Mashonaland, ar y cyd gyda Cymorth Cristnogol. Mae Cymorth Cristnogol hefyd yn gweithio gyda’u partneriaid Ntengwe, sydd yn helpu arfogi menywod yn ardal Hwange.

Trwy hyfforddiant mewn dulliau ffermio newydd, mae’r prosiect wedi helpu teuluoedd i ddod yn fwy gwydn yn erbyn heriau tywydd eithafol, yn ogystal â’u helpu i amrywio eu ffynonellau incwm. Mae hyn yn help i fod yn llai dibynnol ar amaethyddiaeth, sydd yn gallu cael ei amharu yn wael gan adegau o dywydd eithafol.

Dyma gipolwg i’r hyn mae’r gwaith allweddol yn Zimbabwe wedi ei gyflawni hyd yn hyn…

Mae Taindonzwa Kapfudzaruwa yn nain i saith. Yn ogystal â gofalu am ei hwyrion oherwydd bod eu rhieni yn gweithio yn Harare, prif ddinas Zimbabwe, a De Affrica, mae Taindonzwa hefyd yn gofalu am ei gŵr anabl ac yn rheoli fferm y teulu.

Mae Taindonzwa yn gresynu: ‘Dim ots pa mor galed oeddem ni’n gweithio doeddem ni ddim yn gallu gwella’r cynhyrchiant ac ambell i flwyddyn roedd y glawogydd gwael yn golygu nad oeddem yn medi unrhyw beth o gwbl. ’ Mae’n deall mai’r patrymau tywydd sydd wedi eu heffeithio gan Newid Hinsawdd sydd wedi gwneud tyfu bwyd mor heriol.

Ond mae gweithio gyda’r prosiect BRACT wedi trawsnewid ei bywyd.

‘Mae’r prosiect wedi gwneud gwahaniaeth mawr yn y gymuned… Fe gawsom hyfforddiant hynod o ddefnyddiol ac fe hoffwn i petawn i wedi gallu mynychu mwy. Rwyf wedi gallu newid y ffyrdd yr wyf yn ffermio, hyd yn oed yn fy oed i. Caiff y wybodaeth hon ei rannu ag eraill a golyga hynny y bydd yr holl gymuned yn parhau i wella… un diwrnod bydd newyn yn perthyn i’r gorffennol.’

Rydyn ni eisiau gweld mwy o straeon fel un Taindonzwa! (darllenwch fwy o straeon fel hyn yn ein tudalennau gwybodaeth isod…)

Ein hamcan
  • Amcan ‘Talentau Gobaith’ yw i gefnogi gwaith Cymorth Cristnogol a’r prosiect BRACT yn Zimbabwe.
  • Ein hamcan yw gweld cymunedau yn parhau i gael eu cefnogi yn Zimbabwe i addasu eu dulliau ffermio i Newid Hinsawdd ac i heriau ehangach, ac i adeiladu gwytnwch ar gyfer dyfodol positif.
Sut allwch chi ymuno
  • Dysgwch fwy am yr hyn sydd yn digwydd yn Zimbabwe. Cymrwch olwg ar y taflenni gwybodaeth isod…
  • Gweddïwch dros waith Cymorth Cristnogol
  • Ystyriwch roi neu godi arian
  • Anogwch eich teulu, ffrindiau, ac eglwysi i ymuno!

Adnoddau

I’ch helpu chi a’ch eglwysi / grwpiau i gymryd y camau nesaf gydag apêl Talentau Gobaith…

Llythyr Cyflwyno’r Apêl

Posteri a Thaflenni Gwybodaeth

Adnoddau ar gyfer Gwasanaethau

Myfyrdod / Pregeth

Gweddïau

Powerpoint (ar ffurf fideo)

Adnoddau Plant / Ieuenctid

Cadwch lygaid allan yma am fwy o adnoddau a syniadau codi arian dros y misoedd nesaf…

Ewch yma i roi / codi arian tuag at yr apêl.

Diolch!