Esgyn

Rydyn ni’n eich gwahodd chi i ymuno â ni ar antur newydd: yn cyflwyno… Esgyn !

Bydden ni wrth ein bodd pe baech chi’n ymuno â ni ar gyfer antur newydd: yn cyflwyno… Esgyn! ‘Esgyn’ yw enw menter ieuenctid newydd Undeb Bedyddwyr Cymru, wedi’i dylunio ar gyfer pobl ifanc yn ein heglwysi a’n cymunedau.

Calon ‘Esgyn’ yw i greu cyfle i bobl ifanc ddod at ei gilydd ac adeiladu perthnasau gyda’i gilydd, tra’n darganfod mwy am antur adnabod Duw…

Wyt ti (neu rywun rwyt ti’n ei nabod) yn 11-16 oed?
Wyt ti’n barod am antur newydd?
Wyt ti’n barod i archwilio antur cyffrous dilyn Iesu?
Wyt ti’n barod i adeiladu perthnasau newydd, a chael llawer o hwyl?

…. byddem ni’n caru petaech chi’n ymuno â ni!

Penwythnos Ieuenctid

Fe wnaethom ni ddechrau antur ‘Esgyn’ gyda Phenwythnos Ieuenctid ar y 9fed – 11eg o Chwefror 2024, mewn lleoliad anhygoel: The Rock UK Summit Centre, Treharris yn Ne Cymru.

Rydym ni mor gyffrous ein bod yn dychwelyd yr Hydref hwn ar gyfer ail benwythnos a fydd yn rhedeg o’r 22ain – 24ain o Dachwedd.

Bydd y penwythnos yn lawnsio ar y nos Wener, ac yn rhedeg tan pnawn Sul, gyda chyfle i’r bobl ifanc i:

Fwynhau’r gweithgareddau sydd ar gael yng
nghanolfan Summit Rock UK,
e.e saethyddiaeth, ogofa, rhaffau uchel a dringo…

Mwynhau adegau o orffwys, cymuned, a bwyd da!
Gweithgareddau ‘tîm’ a gemau…

Amserau o addoli, cerddoriaeth, dysgeidiaeth, a mwy…

Cost y penwythnos: TBC

Bydd y penwythnos wedi’i sybsideiddio yn sylweddol gan UBC, a chynigir mwy o gymorth os oes angen, felly dydyn ni ddim eisiau pris i fod yn rhwystr i unrhyw un sydd am ddod ar benwythnos Esgyn.

Os oes consyrn gennych am hyn, neu hoffech chi helpu person ifanc i ddod i Esgyn, cysylltwch â Sioned sioned@ubc.cymru neu Tim tmoody083@gmail.com. Peidiwch ag oedi rhag cysylltu, bydden ni wrth ein bodd yn siarad gyda chi!

Cynhelir yr wythnos yn ddwyieithog, ac eitemau / darpariaeth yn y Gymraeg bob man sydd yn bosib.

Bwcio

Bydd bwcio ar gyfer mis Tachwedd yn fyw ym mis Gorffennaf / Awst 2024.cadwch lygaid agored am gyhoeddiadau o’ UBC ac ar gyfryngau cymdeithasol Esgyn pan fydd ffurflen fwcio yn cael ei rhoi ar y dudalen hon yn fuan

Gweledigaeth ar gyfer cenhedlaeth newydd…

Mae thema ‘Esgyn’ (‘codi’, Saesneg: ‘Ascend’) yn cyfleu mentro ar antur gyda’n gilydd mewn cymuned, edrych i fyny at uchderau a chyffro dilyn Iesu, tra hefyd yn cadw mewn cof yr angen i archwilio ‘dyffrynnoedd’ bywyd bob dydd gyda Duw, yng ngyd-destun Cymru yr 21ain Ganrif.

Gobaith ‘Esgyn’ yw i:

  • Cysylltu pobl ifanc a’i gilydd
  • Annog pob person ifanc yn ei d/thaith gyda Iesu
  • Adeiladu cymuned arhosol am flynyddoedd i ddod.

Byddem ni’n caru clywed oddi wrthych chi!

Cysylltwch â Tim tmoody083@gmail.com neu Sioned sioned@ubc.cymru. Gallwch hefyd alw swyddfa UBC 03452221514 a gofyn i siarad gyda Sioned neu Simeon.

Dod ynghŷd
i dyfu mewn ffydd.

Esgyn mewn gobaith ar gyfer
cenhedlaeth newydd.

Cadwch lygaid allan ar dudalen Instagram a Facebook Esgyn i glywed y newyddion diweddaraf, yn ogystal â sianeli a chyfryngau cymdeithasol UBC.