Diogelu

Beth yw Diogelu?

Mae diogelu yn derm sy’n disgrifio’r swyddogaeth o amddiffyn oedolion a phlant rhag cael eu cam-drin neu’u hesgeuluso ac mae hefyd yn cynnwys mesurau i rwystro pobl fregus rhag cael eu niweidio yn y lle cyntaf.

Mae diogelu yn rhan hanfodol o arferion a threfn lywodraethu pob sefydliad cyfrifol. Fel eglwysi, gan geisio adlewyrchu cymeriad a gorchmynion Iesu, yr ydym am wneud hyn hyd eithaf ein gallu ac yn gweithredu mewn modd teilwng o fewn ein cymunedau.

Datganiad Polisi

Polisi Undeb Bedyddwyr Cymru yw diogelu lles plant, phobl ifanc ac oedolion bregus drwy eu hamddiffyn rhag esgeulustod a niwed corfforol, rhywiol ac emosiynol.
Fel eglwysi rydym yn gwbl ymrwymedig i ddiogelu lles ein haelodau a’r rheini a roddwyd yn ein gofal. Bydd aelodau’r eglwys, staff cyflogedig a gwirfoddolwyr ymddwyn mewn modd sy’n adlewyrchu egwyddorion yr Eglwys Gristnogol. Byddant yn dangos parch i hawliau dynol a dealltwriaeth ohonynt, yn hybu ethos o wrando a sicrhau diogelwch pawb yn arbennig plant ac oedolion bregus.

Bydd yr eglwys yn gofalu am blant, pobl ifanc ac oedolion bregus ac yn eu diogelu drwy ddilyn arferion da mewn perthynas â’r canlynol:

  • Recriwtio gweithwyr a gwirfoddolwyr yn fwy diogel
  • Hybu arferion gwaith da
  • Hyfforddi a chefnogi eu gweithwyr yn eu swyddogaeth ac mewn amddiffyn grwpiau bregus

Ein Polisi a Gweithdrefnau Diogelu

Yn 2014 diweddarwyd ein polisïau a gweithdrefnau i gynnwys oedolion bregus a newidiadau diweddar yn y ddeddfwriaeth parthed grwpiau bregus a gwiriadau cofnodion troseddol.

Mae’r canllawiau a’r cyngor yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus yn sail i bolisi mabwysiedig Undeb Bedyddwyr Cymru ar gyfer gweithio gyda phlant ac oedolion bregus.

Mae’r Llawlyfr yn mynd a ni cam wrth gam trwy:

Dylai’r gweithdrefnau a’r canllawiau sydd wedi’u cynnwys yn y ddogfen hon fod ar gael i bob gweithiwr, arweinydd ac aelod o fewn yr eglwys.

Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae’r Panel Diogelwch Cydenwadol yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer holl weinidogion, gweithwyr, a gwirfoddolwyr Undeb Bedyddwyr Cymru. Maent yn cael eu prosesu drwy’r swyddfa Panel yn Ninbych gan Sian Jones, Swyddog Gweinyddol y Panel.

Cysylltwch â Sian am fwy o wybodaeth ac i archebu ffurflenni DBS: sian@paneldiogelwch.org.uk  (01745 817584).

Ein polisi yw y dylai gwiriad DBS cael ei adnewyddu bob 4 mlynedd
Ar hyn o bryd dim ond rydym yn gallu prosesu ffurflenni papur.

Ewch i wefan y Panel am fwy o wybodaeth am y broses DBS a chrynodeb o gymhwysedd www.paneldiogelwch.org.uk/cy/dbs

Hyfforddiant Diogelu

Mae Panel Diogelwch Cydenwadol yn darparu hyfforddiant diogelu ar gyfer eglwysi UBC.

Mae pob sesiwn hyfforddiant wedi selio ar ein polisïau a chanllawiau cyfredol.Nod yr hyfforddiant yw arfogi ein gweithwyr a’n gwirfoddolwyr i sicrhau eu bod nhw’n gyfarwydd gyda’n polisïau a gweithdrefnau ac yn gwybod sut i ymateb os ydynt yn poeni am unigolyn neu sefyllfa.

Mae hyfforddiant diogelwch yn orfodol ar gyfer gweithwyr plant ac oedolion bregus a rai sy’n gyfrifol am y gwaith- megis ymddiriedolwyr. Mae’n eich galluogi i gwrdd â gofynion yswiriant a’ r cyfrifoldebau eich capel fel elusen yn ôl y Comisiwn Elusennau.

Cysylltwch â swyddfa’r Panel i drefnu sesiwn ar gyfer eglwys neu Gymanfa.

Panel Diogelwch Cydenwadol

Sefydlwyd y Panel Diogelwch Cydenwadol  yn 2001 a ddaeth yn gwmni cyfyngedig drwy warant ddim er elw yn 2009. Mae’r Panel yn cefnogi a chynghori eglwysi o fewn Undeb Bedyddwyr Cymru mewn arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant, phobl ifanc ac oedolion bregus. Gwneir hyn drwy waith polisi, hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth, gwaith achos a gwiriadau DBS.

Mae’r Panel yn gorff cofrestredig Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) sy’n gyfrifol am brosesu’r gwiriadau DBS ar gyfer Undeb Bedyddwyr Cymru o’r swyddfa yn Ninbych.
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu ffurflenni.

Cysylltwch â Swyddfa’r Panel neu ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth am bob agwedd o ddiogelu o fewn yr eglwys ac i drefnu sesiynau hyfforddiant.

Panel Diogelwch Cydenwadol
Unit 1 Vale Parc, Ystâd Ddiwydiannol Colomendy
Dinbych LL16 5TA

Ffon: 01745 817584

Gwefan: Hafan (paneldiogelwch.org.uk)

Sut i ymateb os oes gennych bryderon am unigolyn neu sefyllfa

Os ydych yn pryderu fod rhywun wedi cael ei gam drin neu os gweir honiadau uniongyrchol cysylltwch â Julie Edwards, Swyddog Diogelu.  (01745 817584 / 07957510346)

Mewn argyfwng cysylltwch â Heddlu, Ambiwlans neu Wasanaethau Cymdeithasol ar unwaith.

Ceir mwy o wybodaeth ar dudalen cyngor a chefnogaeth ar wefan y Panel  neu yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus tudalen 29 a 47

PEIDIWCH BYTH a DIYSTYRU UNRHYW GONSYRNOs nad ydych yn siŵr gofynnwch am gyngor.