Tîm i Gymru

Mission Icon

Ydych chi’n chwilio am gyfle i wneud rhywbeth mentrus dros Dduw yng Nghymru? 

Mae cynllun Tîm i Gymru yn agored i oedolion ifainc Cymraeg neu Saesneg eu hiaith. 

Ydych chi rhwng 18 a 23 mlwydd oed ac eisiau cymryd blwyddyn gap?   

Mae Tîm i Gymru yn gynllun blwyddyn gap ar gyfer Cristnogion ifainc sy’n:-

  • Ddolen gyswllt â rhwydwaith eang o bobl o bob rhan o’r D.U. sy’n rhannu’r un galwad a gweledigaeth. 
  • Darparu hyfforddiant a chynllun mentora a fydd yn rhoi hyder i chi fentro mewn ffydd gan wybod fod pobl gerllaw i’ch cefnogi. 
  • Cynnig profiad ymarferol o weithio gydag eglwysi lleol sy’n ceisio cenhadu yng Nghymru heddiw. 
  • Cynnig cyfle i deithio dramor gyda BMS World Mission ac i fyw a phrofi diwylliant arall er mwyn dysgu mwy am genhadaeth mewn cyd-destun gwahanol. 
  • Ar ddiwedd y flwyddyn, cewch gyfle i adrodd eich stori a thrwy hynny ysbrydoli eraill drwy rannu eich profiadau a’r modd y mae Duw wedi bod ar waith yn eich bywyd.  

Beth sydd mor arbennig am y flwyddyn gap hon?

  • Hyfforddiant o’r safon uchaf wedi’i ddarparu gan BMS World Mission. 
  • Profiad o weithio gydag eglwys neu eglwysi lleol yng Nghymru am 6 mis, a’u cynorthwyo i estyn allan i’r gymuned gyda’r newyddion da am Iesu Grist. 
  • Gweithio mewn tîm o dri o bobl. 
  • Taith i’r India i weld gwaith BMS World Mission yn y fan a’r lle.  
  • Cyfle i feithrin eich doniau a thyfu yn eich adnabyddiaeth o’r Arglwydd Iesu.  

“Mae Tîm i Gymru wedi bod mor werthfawr i fi dros y flwyddyn. Dwi’n falch iawn imi gael y cyfle i wneud hynny.” – Hannah 

“Mae’n flwyddyn grêt lle byddwch yn dysgu llawer am Gymru. Rydw i’n ddiolchgar i Dduw am y cyfloedd a gefais i gyflwyno’r Efengyl ac yn gweddïo y bydd mwy o ddrysau’n agor yn y dyfodol i’r Efengyl yng Nghymru a’r byd.” – Gruff 

“Yr her i Gristnogion y dyddiau yma yw ein bod ni yn rhy gyfforddus, ac yn gyfforddus o fod  yn gyfforddus. Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn gyfrwng i’m dihuno ac i geisio cysur Duw. Dwi ddim yn gallu meddwl am unrhyw reswm dros beidio â cheisio am gyfforddusrwydd Crist ymhob rhan o’n bywydau.” – Eleri 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu gyda’r Parchg Simeon Baker yn Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru ar 0345 222 1514  neu drwy ebost – simeon@ubc.cymru 

Os hoffech wneud cais, gellir lawrlwytho pecyn gwybodaeth a ffurflen gais yma. 

Rhowch gyfle i Dduw wneud gwahaniaeth yn eich bywyd! 

“Dw i’n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi’r nerth i mi wneud hynny.” (Philipiaid 4:13)