Apêl Timothy Richard – Diweddariad ac Adnoddau

Mission Icon

Diolch – rydym ar fin cyrraedd hanner ffordd!

Targed yr Apêl:                         £40,000
Cyfanswm yr Apêl hyd yma:   £16,782
(Ionawr 2021)

Adnoddau newydd ar gyfer 2021

O ganlyniad i bandemig Covid-19, mae cyfnod Apêl Timothy Richard wedi’i ymestyn tan fis Gorffennaf 2021 a pharatowyd adnoddau newydd ar gyfer yr eglwysi.

Beth am gynnal gwasanaeth cenhadol arbennig yn canolbwyntio ar stori Timothy Richard gan ddefnyddio’r adnoddau isod?

‘Gwasanaeth Y Sul’ gan y Parch Peter M Thomas

  • Yn garedig iawn, mae Peter wedi paratoi gwasanaeth cyfan sy’n cynnwys darlleniadau, gweddïau, myfyrdodau, emynau a chyflwyniad PowerPoint.
  • Gellir defnyddio neu addasu’r deunydd ar gyfer gwasanaeth ar-lein.
  • Anogwch y rhai nad ydynt yn gallu ymuno â gwasanaethau ar-lein, drwy argraffu a rhannu copïau i’w darllen gartref.

Lawrlwythwch y Gwasanaeth:

Lawrlwythwch y PowerPoint:

Fideos Newydd

Fideo 1: Beth mae’r eglwys yn ei wneud mewn cyfnod o argyfwng?

Ym mis Chwefror 2021 cafodd nifer o weinidogion UBC gyfle i siarad â Nabil Costa, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Ysgolion Efengylaidd Lebanon (AESL), a’i gydweithiwr Wissam, a fynychodd gyfarfod ar-lein ar gyfer Gweinidogion UBC.

Yn ddiweddar, ysgrifennodd Nabil: “Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wynebodd Lebanon sawl argyfwng: y gwrthryfeloedd torfol, pandemig y Coronafeirws, a’r ffrwydrad ym mhorthladd Beirut ar 4 Awst 2020. Daeth y rhain ar sodlau degawd o helbul dyngarol eithafol a oedd wedi arwain at argyfwng economaidd, ariannol a chymdeithasol a waethygai’n gyson. Mewn ymateb i argyfyngau amrywiol y flwyddyn, ymatebodd pob un o’n gweinidogaethau, law yn llaw â’r eglwysi lleol, i gynorthwyo’r cymunedau cyfagos. Daeth pawb at ei gilydd i gydweithio ac i ymateb i’r holl anghenion amrywiol”.

Fideo 2:  Sut mae eglwysi’r Bedyddwyr yn ymateb i’r argyfwng yn Lebanon?

Fideo byr (5 munud) sy’n dangos y gwaith anhygoel a wneir gan eglwysi Bedyddwyr Lebanon. Dangoswyd y fideo hwn yng Nghyngor Ffederasiwn Bedyddwyr Ewrop 2020.

Fideo 3: Diolch oddi wrth Dr Kang San Tan

Fideo byr gan Dr Kang San Tan, Cyfarwyddwr Cyffredinol BMS World Mission yn diolch am yr holl gyfraniadau a dderbyniwyd.

Fideo 4: ‘Hope for Refugee Children’

Fideo sy’n ein hatgoffa am y cenhadwr Timothy Richard a sut y gallwn helpu BMS i weithio ymhlith plant ffoaduriaid yn Syria.

Adnoddau Ychwanegol

Mae adnoddau ychwanegol hefyd ar gael ar dudalen Apêl BMS.

Sut allaf gyfrannu?

Deallwn y bydd yn anodd cynnal casgliadau eleni. Serch hynny, gofynnwn ichi ystyried a gofalu bod y dewisiadau canlynol ar gael ar gyfer y rhai a hoffai gyfrannu.

  1. Rhoi  Ar-lein: I gyfrannu ar-lein ewch yn uniongyrchol i wefan BMS Cymru:
    https://www.bmsworldmission.org/appeal/buw-timothy-richard-appeal/
  2. Rhoi drwy’r Post: Os hoffech gyfrannu drwy’r post, gallwch anfon eich siec yn daladwy i ‘Undeb Bedyddwyr Cymru’ wedi’i marcio’n glir Apêl Timothy Richard, i’r swyddfa yng Nghaerfyrddin.
  3. Casgliad Eglwys: Defnyddiwch y slip cyfrannu ar-lein sydd ar gael i’w lawrlwytho yma. https://www.bmsworldmission.org/product/timothy-richard-appeal-donation-slip