Mudiad y Chwiorydd

Hanes y Mudiad

Galwyd cynrychiolwyr Cymanfaoedd yr Undeb a’r Senana ynghyd i gynhadledd yn y Tabernacl, Caerdydd ar Fawrth 28, 1944 i drafod sefydlu Cymdeithas Chwiorydd yng Nghymru a phenderfynwyd cyfarfod eto ym Methany Caerdydd yn ystod wythnos yr Undeb ym mis Awst y flwyddyn honno i ffurfio Pwyllgor Gwaith. Cyfarfu’r Pwyllgor Gwaith hwnnw am y tro cyntaf yn Nhŷ Ilston ar Awst 31, 1944 ac yno y buont yn cyfarfod hyd wythdegau’r ganrif ddiwethaf. Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol cyntaf y Mudiad yn Llandrindod yn 1948.

Amcanion y Mudiad

 1. Dwyn ynghyd chwiorydd yr eglwysi a berthyn i Undeb Bedyddwyr Cymru yng ngwasanaeth yr Arglwydd Iesu Grist.
 2. Cadarnhau bywyd ysbrydol yr eglwysi.
 3. Hyrwyddo buddiannau Teyrnas Dduw.
 4. Cefnogi holl fudiadau’r Enwad.
 5. Uniaethu ein hunain yn ymarferol â phroblemau’r gymdeithas gyfoes.
 6. Hyrwyddo, sefydlu a chefnogi Cartrefi Henoed yr Undeb (Glyn Nest a Chartref y Gogledd)
 7. I hybu’r cysylltiad â’r eglwysi Bedyddiedig yn Ewrop ac yn fyd-eang.

Y Mudiad heddiw

Am dros 70 o flynyddoedd felly mae gwaith da wedi cael ei gyflawni gan aelodau Mudiad y Chwiorydd ar draws Cymru mewn amrywiol ffyrdd. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a fu’n cefnogi ar hyd y blynyddoedd ac os nad ydych eisoes wedi ymaelodi byddai’n braf petai eich eglwys yn ymuno gyda ni.

Mae’r eglwysi sydd wedi arfer ymuno, yn gwybod am y manteision o ddod yn rhan o deulu mawr o chwiorydd dros Gymru a’r byd. **Er mwyn bod yn rhan o’r teulu, nid yw’n ofynnol eich bod yn cyfarfod yn rheolaidd yn eich eglwys fel cymdeithas o chwiorydd.

Byddant fel eglwysi’n derbyn:

 • Poster lliwgar y Mudiad
 • Dau gopi o Cwlwm (Cylchgrawn y Mudiad) bob blwyddyn
 • Gwybodaeth am weithgareddau’r Mudiad
 • Copi o raglen Dydd Gweddi Chwiorydd Bedyddiedig y Byd
 • Bob dwy flynedd – Copi o Brosiect y Mudiad (sef canllawiau effeithiol ar gyfer cynnal oedfaon yn eich eglwys).

Cylchgrawn Cwlwm

Cyhoeddwyd “Cwlwm” ers 1988 fel cylchgrawn a lansiwyd ‘i hyrwyddo gwaith y Mudiad, trwy ein dwyn yn nes at ein gilydd a rhannu newyddion a gweithgareddau’r adrannau’. Mae’n dod allan dwy waith y flwyddyn oddi ar hynny ac yn mynd o nerth i nerth o hyd. Mae ol-rifynnau a’r rhifyn cyfredol i’w gweld ar dudalen y cylchgrawn yma.