Cadw’n ddiogel ar Zoom

Icon Cefnogi Eglwysi

Ar gyfer eglwysi sy’n defnyddio Zoom neu’n ystyried ffyrdd eraill o gysylltu ar-lein, mae mater diogelu yn parhau i fod yn un pwysig. Mae’r canlynol yn grynodeb byr o gamau syml y dylai unrhyw eglwys eu hystyried wrth wahodd pobl i ymuno gyda hwy mewn cyfarfod fideo gynadledda.

Yn erbyn beth rydym ni eisiau diogelu ein hunain? Rhywun â bwriad maleisus yn targedu eich cyfarfod a rhannu cynnwys amhriodol, sarhaus neu hyd yn oed anghyfreithlon.

Deg cam i’ch cadw’n fwy diogel

 1. Peidiwch â gwneud eich cyswllt cyfarfod Zoom neu’ch codau mynediad yn gyhoeddus.

Mae hyn yn cynnwys postio ar Facebook neu dudalennau gwe oni bai eich bod yn siŵr bod y rhain yn grwpiau caeedig neu breifat. Os gall unrhyw un sydd â’r cyswllt ymuno â’r cyfarfod, sut ydych chi’n gwybod pwy sydd wedi cael y ddolen? Gofynnwch i’r rhai a wahoddwyd i beidio â rhannu’r cyswllt oni bai eu bod yn cael eu gwahodd.

 1. Creu dolenni cyfarfod newydd a defnyddio cyfrineiriau cyfarfod.

Osgowch ddefnyddio eich rhif ID Cyfarfod personol ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus a chaniatáu i Zoom greu ID newydd ar gyfer eich cyfarfodydd. Dylai pob cyfarfod bellach fod â Cod Cyfrin unigryw i gael mynediad. Mae’n well gan rai pobl anfon hwn mewn neges ar wahân i ddefnyddwyr. Sylwch y gall Zoom hefyd greu cysylltiad hir sy’n cynnwys ID y cyfarfod a chyfrinair. Bydd rhannu hyn yn gyhoeddus yn negyddu eich mesurau diogelwch.

 1. Defnyddiwch y cyfleuster ‘Ystafell Aros’ i ddiogelu mynediad.

Mae’r ‘ystafell aros’ yn caniatáu i’r gwesteiwr benderfynu pwy y mae’n ei ganiatáu i’r cyfarfod. Os nad ydych yn adnabod y person mae’n hawdd anfon neges iddynt yn gyntaf. Gofynnwch i bobl ddefnyddio eu henwau cywir wrth fewngofnodi ac nid enwau cyffredinol fel ‘Fy iPad’/’Mamgu’.

 1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pwy sydd yn yr Ystafell.

Mae’n arfer da i gadarnhau pwy sydd wedi ymuno â’r cyfarfod, gan sicrhau eich bod yn eu hadnabod. Mae hyn yn anoddach gyda grwpiau mwy ond mae eraill yn gallu rhannu’r cyfrifoldebau cynnal.

 1. Cloi’r Cyfarfod ar ôl dechrau.

Mae’n arfer da pan fydd y cyfarfod wedi dechrau i wneud ‘Cloi Cyfarfod’ fel na all unrhyw un arall ymuno. Cofiwch, os bydd cyfranogwr yn colli cysylltiad neu’n dechrau’n hwyr am ryw reswm, byddwch angen datgloi’r cyfarfod cyn y gall ailymuno.

 1. Analluogwch y “Rhannu Sgrin”.

Mae rhannu sgrin yn caniatáu i bob cyfranogwr weld eu sgrin. Fel y gwesteiwr gallwch benderfynu pwy sy’n cael rhannu ei sgrin. Mae sicrhau bod yr opsiwn hwn yn cael ei fonitro’n ofalus yn osgoi unrhyw un sy’n rhannu deunydd amhriodol gyda phawb.

 1. Distewch ‘All’ i atal ymyriadau

Mae dewis ‘Mute All’ yn caniatáu i’r gwesteiwr ddiffodd unrhyw iaith sarhaus yn gyflym os oes angen. Mae’n arfer da mewn cynulliadau mawr i bawb fod ar ‘Mute’ er mwyn osgoi tynnu sylw at synau cefndir.

 1. Blwch sgwrsio

Mae hon yn nodwedd ddefnyddiol ond dylech fod yn ymwybodol y gall unrhyw un bostio a gall pawb weld. Dylech fod yn ymwybodol, yn enwedig pan fydd plant neu oedolion sy’n agored i niwed yn bresennol, bod sgwrs breifat wedi’i hanalluogi.

 1. Os fydd angen, symudwch unrhyw westeion diangen

Fel y gwesteiwr gallwch dynnu person allan o gyfarfod neu ei roi yn yr ystafell aros.

 1. Trowch i ffwrdd ‘File Transfer & Annotation’

Mae hyn yn atal pobl rhag rhannu lluniau a chynnwys arall yn y blwch sgwrsio. Pan fydd angen, gellir gwneud hyn ar gyfer rhannu dogfennau sy’n berthnasol i’r cyfarfod. Mae diffodd anodiad yn atal pobl rhag tynnu llun/dwdlan ar y sgrin a chamddefnydd posibl.

Gwaith Plant ac Ieuenctid ar Zoom

Cofiwch fod yr HOLL egwyddorion ac ymarfer diogelu rydym yn eu gweithredu er mwyn gweithio gydag oedolion agored i niwed, plant a phobl ifanc YN PARHAU i fod yn weithredol gyda deunyddiau ar-lein a chynulliadau ar-lein.

Mae’r camau uchod yn arbennig o bwysig wrth ddiogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed.

Yn ogystal, plîs nodwch:

 • Dylai fod gennych o leiaf 2 arweinydd yn yr alwad ac yn y cyfarfod yn gyntaf.
 • Dylech barhau i roi gwybod am unrhyw bryderon drwy eich gweithdrefn adrodd nôl.
 • Ni ddylech recordio’ch cyfarfod oherwydd heriau hawl yr unigolyn i breifatrwydd, caniatâd personol a chaniatâd y rhieni, ynghyd â storio data’n ddiogel.