Yr Wyddor: W

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Ifor Lloyd Williams     (1925 – 2007)

Ganed Ifor Lloyd Williams yn nhref Rhymni yn 1925, a magwyd ef yn eglwys Jerwsalem Rhymni, eglwys lle roedd ei dad yn ddiacon a thrysorydd.  Yma, genhedlaeth yn ddiweddarach y gwasanaethodd ei chwaer Mrs  Morfydd  Prytherch fel diacon ac ysgrifennydd, ac roedd hithau’n graig addfwyn o berson wrth arwain yr eglwys.

Darllen mwy »

Williams – William Owen (1903-1972)

Un o feibion Rhosllanerchrugog oedd William Owen Williams, mab i Mr a Mrs Richard Williams.  Addolai’r teulu ym Methania, y lleiaf o’r ddwy eglwys Fedyddiedig Gymraeg yn y pentref, ond yr un mor ddidwyll ac egnïol, ac fe gafodd ei fedyddio gan y Parchg Idwal Jones.  Ar ôl gadael yr ysgol aeth i weithio yng nglofa Gresford, er ni fu yno’n hir cyn iddo ymdeimlo â’r alwad i’r weinidogaeth. 

Darllen mwy »

Williams – Albert Tudor (1909 –1996)

Ganwyd Albert Tudor Davies ar 15 Rhagfyr 1909 ym Mhedair Heol ger Cydweli yn fab i David a Rachel Williams, Tynewydd, – aelwyd a fu’n deyrngar i’r Achos yn Salem, Pedair Heol.  Daeth yn drwm o dan ddylanwad cewri fel y Parchgn. M. T. Rees ac E. Curig Davies.  Yn Salem y dechreuodd bregethu ac yn ystod gweinidogaeth y Parchg Dewi Davies y teimlodd yr alwad i droi o’r gwaith glo i’r weinidogaeth Gristnogol.

Darllen mwy »

Williams – David Carl (1939- 2018)

Dywedir am rai, eu bod wedi eu geni i fod yn weinidogion, ac yn ôl barn llawer, roedd David Carl Williams yn un o’r cyfryw rai. O ran ei ymddangosiad a’i ymarweddiad, roedd yn gyfforddus yn y swyddogaeth o fod yn weinidog eglwys.  Bu’n ddyn pulpud ac enwad, yn bregethwr o ran argyhoeddiad a greddf, ac yn gyfaill da i’w gyd-weinidogion ar hyd ei oes.

Darllen mwy »

Williams – T Elwyn (1922 – 2011)

Ganwyd Elwyn Williams yn ardal Kingsland, Caergybi Sir Fôn. Saer coed oedd William ei dad a bu farw ei fam Ellen Williams pan oedd yn chwech oed. Roedd ganddo dair chwaer a dau frawd. Ef oedd yr ieuengaf o chwech. Bu colli ei fam yn fwlch mawr iddo ar hyd…

Darllen mwy »

Williams – Morgan John (MJ) (1910-1995)

Ganwyd Morgan John Willliams yn 1910 yn Abernant, Aberdar, yn unig blentyn i Elizabeth a Benjamin Williams, dau o aelodau ffyddlon Bethel, Abernant.  Derbyniodd ei addysg gynradd yn Abernant a’i addysg uwchradd yn Ysgol Ramadeg Aberdar, yn yr un cyfnod â Gwyn Henton Davies. Dangosodd bod ganddo feddwl byw a…

Darllen mwy »

Williams – Ifan Richard (1925-2009)

Ganwyd Ifan R Williams yn Nhon Pentre’r Rhondda Fawr ym 1925, yn fab i Mari a Richard Williams. Daeth Richard o Sir Fôn i weithio yn y pyllau glo-gosod trawstie o dan ddaear i greu twnelau twrio am lô. Priododd weddw o’r enw Mari a oedd yn fêtron yn…

Darllen mwy »

Wynne – Eifion (1937-2015)

Deuddydd wedi’r Nadolig 2015, bu farw Eifion Wynne, gweinidog ffyddlon i Grist am hanner can mlynedd. Ganwyd ef ar aelwyd Gwilym ac Elizabeth Williams, gwerinwyr tawel eu gwedd oedd yn selog yn Salem, Ffordd-las.  Cawsant y fraint o weld eu dau fab, Goronwy ac Eifion, yn cynnig eu hunain…

Darllen mwy »

Williams – John Watts (1907-1979)

Un o blant Sir Fynwy oedd John Watts Williams ond pan roedd yn ddeng mlwydd oed symudodd ei deulu i Landudoch, yng Ngogledd Sir Benfro.  Mynychodd yr Ysgol Eglwys leol am flwyddyn, cyn cofrestru fel disgybl yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. Mynychai’r teulu Eglwys Blaunwaun, yn Llandudoch,  a bedyddiwyd John…

Darllen mwy »