Yr Wyddor: E

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Elias – George (1917-2010)

Anaml bydd grŵp o oedolion yn pwyso ar fachgen ifanc pymtheg oed i fod yn athro ysgol Sul arnynt, ond dyna  a ddigwyddodd yn Eglwys Beyddwyr y Star yn Llanfyrnach yn 1932.  Cafodd George Elias fagwraeth dda ar aelwyd grefyddol, ei dad yn ddiacon ffyddlon yn yr eglwys, a’i fam yn aelod gyda’r Methodistiaid yn eglwys Bwlchygroes.

Darllen mwy »

Eynon – William Garfield (1924 -2007)

Mae’n anodd dychmygu Garfield Eynon fel neb na dim ond gweinidog yr Efengyl.  Â’r weinidogaeth yn ffordd o fyw, yn hytrach na swydd naw i bump, gellir dweud amdano iddo fyw, siarad, anadlu, a chyflawni amryfal ofynion yr ‘uchel alwedigaeth’ am hanner can mlynedd a mwy. Ar lawer cyfrif yr…

Darllen mwy »

Evans – Vincent Urias Emlyn (1919-1970)

Gŵr tawel a diymhongar oedd Vincent Evans a fu farw’n 50 oed.  Ganwyd ef yng Nghwm Tawe, yr ail-ieuengaf o un o dri ar ddeg o blant yn Rhydypandy, nid nepell o bentref Graig-Cefn-Parc, mab ieuengaf Thomas ac Elizabeth Evans yn 1919.  Rhestrwn enwau’r tri ar ddeg o blant yn…

Darllen mwy »

Evans – William George (1916 -1983)

Ganwyd George Evans yn un o dri plentyn Benjamin a Margaret Jane Evans, ac roedd ganddo frawd a chwaer sef John ( a adnabyddid fel Jack) a May. Roeddent yn byw yng Nghwm Gwaun ac yn aelodau yn Jabez. Tristwch mawr iddynt oll oedd marwolaeth y fam yn 1918 pan…

Darllen mwy »

Evans – Hugh (1887-1975)

Hugh Evans, Philadelphia, Hafod, Abertawe

Fel ‘Hugh Bach’ yr oedd ei gyd-weinidogion yn ei adnabod. Roedd yn anwylyn yr enwad yn ei ddydd. Yn ŵr bychan, main, o dan 5 troedfedd o daldra roedd yn fyr iawn ei olwg hefyd a gwisgai spectol trwchus, crwn a elwid yn ‘pebble glasses’ sef sbectol bach crwn ag ynddynt wydr trwchus iawn a chwyddai’r hyn yr edrychid arno i raddfa anhygoel.

Darllen mwy »

Evans – William James Byron (1935 – 2000)

Ganwyd y Parchg. W. J. Byron Evans ar aelwyd ddefosiynol Mr a Mrs Arthur Evans, dau a fu’n deyrngar eithriadol i fywyd a thystiolaeth Salem Llangyfelach. Gweinidog Salem yn y cyfnod hwnnw oedd y Parchg Idwal Wyn Owen, brodor o Ynys Môn, ac yn bregethwr cydwybodol a bugail gofalus o’i…

Darllen mwy »

Evans – Edward Colwyn (1845-1894)

Ganwyd Edward Colwyn Evans yn Hen Golwyn yn y flwyddyn 1845. Treuliodd ei flynyddoedd cynnar yn addoli gyda’r Annibynnwyr yng nghapel Ebeneser, Hen Golwyn, ond erbyn iddo droi’n bymtheg mlwydd oed, apeliodd ddaliadau’r Bedyddwyr ato. Dechreuodd addoli gyda’r Bedyddwyr yn Llanelian, ac ar y Sulgwyn 1860, bedyddiwyd ef yn yr…

Darllen mwy »

Evans – John Douglas (1913 – 1987)

Bydd rhai gweinidogion yn amlygu eu hunain drwy eu cyfraniadau llafar neu eu gwaith ysgrifenedig,. Bydd eraill yn llenwi swyddi amlwg yng ngweinyddiad yr enwad, ond bydd rhai yn gwneud eu cyfraniad yn dawel a di-ffws, fel na bydd llawer yn ymwybodol ohonynt.  Person felly oedd John Douglas Evans, a…

Darllen mwy »

Evans – Michael (1920 – 2001)

Ganed Michael Evans yng Nghapel Iwan, ger Castell Newydd Emlyn yn Sir Aberteifi ar aelwyd ei rieni, John a Pheobe Evans.  Yn hwyrach yn ei blentyndod symudodd y teulu i Bonhenri, Sir Gaerfyrddin, ac yno yng nghapel Bethesda y cafodd  ei fedyddio gan y Parchg W. J. Charles.
Yn dilyn…

Darllen mwy »

Edwards – Dafydd Henri (1936-2018)

Gellir hawlio bod Dafydd Henri Edwards yn eithriad ar lawer cyfrif, ac un ohonynt oedd iddo ysgrifennu hunangofiant a hynny ar ei draul ei hun.  Yn y cenedlaethau cynt, bu’n arfer i rywun lunio cofiant i’r gweinidog a byddai hwnnw’n cynnwys enghreifftiau o’i bregethau ac os digwydd bod y sawl…

Darllen mwy »