Archives: Cofiannau Gweinidogion

Cam ffol yw cymharu gweinidogion gyda’i gilydd, neu dybied fod cyfraniad y naill yn fwy na’r llall, ond byddai’r sawl a welodd y twf eithriadol yn hanes Anghydffurfiaeth yng Nghymru rhwng 1870 a 1920 yn siwr o ddweud bod Evan Talfryn Jones yn un o’r amlycaf a mwyaf poblogaidd...
Bydd Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio lluaws o weinidogion dylanwadol ac arwyddocaol eu cyfraniadau ar hyd ei hanes fel enwad, a bydd enw David Wyre Lewis yn un o’r enwau amlwg hynny.  Ganwyd ef ar aelwyd John a Jane Lewis y ‘Felinganol’, ym mhentref Llanrhystyd yn Sir Ceredigion...
Ganed Ifor Lloyd Williams yn nhref Rhymni yn 1925, a magwyd ef yn eglwys Jerwsalem Rhymni, eglwys lle roedd ei dad yn ddiacon a thrysorydd.  Yma, genhedlaeth yn ddiweddarach y gwasanaethodd ei chwaer Mrs  Morfydd  Prytherch fel diacon ac ysgrifennydd, ac roedd hithau’n graig addfwyn o berson wrth arwain yr eglwys.
Ganwyd T. R. Lewis yn Stryd Russell, Llanelli ar 28 Hydref, 1911, y mab canol o blith pum plentyn Maria a David Lewis.  Ar ddydd ei enedigaeth cymerodd ei dad ef yn ei freichiau a'i gyflwyno i wasanaeth yr Arglwydd, cymaint oedd ei ymddiriedaeth a'i argyhoeddiad Gristnogol ddofn
Ganwyd John Price yn Nowlais, ar Hydref 7, 1868, ond ymhen ychydig amser, symudodd y teulu i fyw i’r Rhondda ac aethant yn aelodau ym Moreia, Pentre.  Yno, cafodd John Price ei fedyddio yn Hydref 1882 ac o fewn naw mlynedd, cafodd ei annog i fynd i’r weinidogaeth. Bu yn Ysgol Baratoi Aberafon am ddeunaw mis, cyn mynd i’r coleg yn Hwlffordd, ac yna ymlaen i Goleg Rrifysgol Cymru, Aberystwyth.  Ar ôl cymhwyso, derbyniodd alwad oddi wrth Siloam, y Ferwig ym mis Medi 1896 a blwyddyn yn ddiweddarach, daeth Eglwys y Bedyddwyr ym Mlaenwenen yn rhan o’r un ofalaeth.  Yno y bu am weddill ei oes.
Un o feibion Rhosllanerchrugog oedd William Owen Williams, mab i Mr a Mrs Richard Williams.  Addolai’r teulu ym Methania, y lleiaf o’r ddwy eglwys Fedyddiedig Gymraeg yn y pentref, ond yr un mor ddidwyll ac egnïol, ac fe gafodd ei fedyddio gan y Parchg Idwal Jones.  Ar ôl gadael yr ysgol aeth i weithio yng nglofa Gresford, er ni fu yno’n hir cyn iddo ymdeimlo â’r alwad i’r weinidogaeth. 
Hidlo yn ôl yr Wyddor
Hidlo yn ôl yr Wyddor