Gwrthwynebu polisi Rwanda

Datganiad gan Undeb Bedyddwyr Cymru ar gynlluniau Llywodraeth Prydain i anfon ceiswyr lloches i Rwanda:

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn gwrthwynebu polisi Llywodraeth y Deyrnas Unedig i anfon ceiswyr lloches i Rwanda.  Ceisio bywyd diogel yw dyhead y bobl yma a chael hyd i hafan i ailsefydlu eu bywydau ar ôl dianc rhag rhyfel, erledigaeth ac erchyllterau sydd y tu hwnt i’n dychymyg.  Eisoes, agorodd llu o wledydd Ewrop eu drysau i filoedd o ffoaduriaid, a gresynwn at y modd anghyfrifol ac anfoesol mae’r weinyddiaeth gyfredol yn San Steffan wedi cynllunio i’w cludo i Rwanda.

Mae angen cynlluniau teg a dyngarol sy’n gyfreithiol a diogel rhwng Prydain a gwledydd Ewrop er mwyn trechu’r cludwyr anghyfreithlon sy’n manteisio ar y ffoaduriaid diymadferth hyn. Mae ymateb poblogaeth gwledydd Prydain i ffoaduriaid Wcráin yn arwydd o dosturi a haelioni eithriadol. Braint ein cymunedau yw estyn agwedd groesawgar a chynhwysol tuag atynt ac nid eu trin fel anifeiliaid.  Galwn ar Lywodraeth San Steffan i ailystyried eu cynlluniau yn ddiymdroi ac i groesawu’r sawl sydd yn ceisio lloches ddiogel yng nglwedydd Prydain. 

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Gosod y seiliau

Mae gan Gorfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru weledigaeth newydd ar gyfer adeiladau eglwys sy’n cau – un all osod seiliau ar gyfer tystiolaeth Fedyddiedig yng Nghymru i’r dyfodol…

Darllen mwy »

Galw Rosa i weinidogaeth y Tabernacl, Caerdydd 

‘Doeddwn i ddim yn edrych i adael y gwaith yma’ meddai Rosa dros goffi mewn caffi ym mhentre Nhonteg ar gyrion Caerdydd. ‘Roeddwn wedi rhyw ddisgwyl yr arhoswn yma nes i mi ymddeol, a dyma lle dyn ni’n byw fel teulu – rydyn ni’n teimlo fel rhan o’r gymuned.’ Ond roedd Duw yn agor drws arall…

Darllen mwy »