Adroddiad ar ryddid crefydd a chred

Mae Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr (BUGB) a Ffederasiwn Bedyddwyr Ewrop (EBF) ynghyd ag Undeb Bedyddwyr Cymru (UBC) a chyda chyfraniad Rhwydweithiau Bedyddwyr Iwerddon[1]  yn falch o gyflwyno’r adroddiad hwn ar y cyd ynglŷn â’r sefyllfa o ran hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig. Mae’r Adroddiad yn rhoi sylw arbennig i sefyllfa rhyddid crefydd neu gred yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae gan Fedyddwyr draddodiad hir o amddiffyn rhyddid crefydd neu gred, gan ddechrau dros 400 mlynedd yn ôl gyda galwad Thomas Helyws yn 1612 o blaid rhyddid crefydd i bawb. Ynghyd â’n hymrwymiad i ryddid crefydd neu gred, mae’r Bedyddwyr wedi ymrwymo i gydnabod ac amddiffyn hawliau dynol yn eu ffurfiau sifil, gwleidyddol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol. Mae hawliau dynol o reidrwydd yn gydgysylltiedig ac, er bod yr adroddiad hwn yn rhoi ffocws penodol i faterion a chwestiynau rhyddid crefydd neu gred yn y Deyrnas Unedig, rydym yn cadarnhau na ellir gwahanu nac ynysu’r hawl hon o’r ystod lawn o hawliau dynol. Felly, mae rhai materion sy’n ymwneud â rhyddid mynegiant, rhyddid i symud a’r hawl i loches o reidrwydd yn derbyn sylw yn yr adroddiad, gan ddangos dull adeiladol o ran rhyddid crefydd neu gred a hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig. Wrth nodi problemau a phroblemau posibl, ein nod yw chwarae rôl trwy nodi a, lle bo hynny’n bosibl, cyfrannu at ddatrysiadau. Ein hamcan felly yw gweithio’n gydweithredol ac yn adeiladol gyda’n llywodraethau cenedlaethol a datganoledig a hefyd ein cymunedau i hyrwyddo achos rhyddid crefydd neu gred i bawb.

Yn y cyd-destun hwn y mae’r Adolygiad Cyffredinol (UPR) yn gyfle i rannu gwybodaeth a syniadau gyda’r gymuned ryngwladol ynghylch sefyllfa rhyddid crefydd neu gred yn y Deyrnas Unedig drwy broses sylweddol ar y llwyfan rhyngwladol sy’n cynnal atebolrwydd cydfuddiannol mewn perthynas â hawliau dynol. Mae’r adroddiad hwn yn cyfrannu at yr Adolygiad drwy rannu materion thematig mewn adrannau unigol. Mae Adran 1 yn mynd i’r afael â diwygiadau hawliau dynol a arweinir gan Weinyddiaeth Gyfiawnder y Deyrnas Unedig a gynhwysir yn y “Bil Hawliau Modern”; mae Adran 2 yn mynd i’r afael â materion rhyddid crefydd posibl yn y ddeddfwriaeth ” Dyletswydd Diogelu” arfaethedig; mae Adran 3 yn mynd i’r afael â materion gwrth-semitiaeth ac Islamoffobia yng nghyd-destun y DU; mae Adran 4 yn trafod pryderon posibl am FORB sy’n deillio o’r cyfyngiadau arfaethedig ar Therapi Trosi (‘Conversion Therapy’); mae Adran 5 yn ymdrin â phryderon hawliau dynol ehangach sy’n gysylltiedig â’r Mesur Cenedligrwydd a Ffiniau sy’n mynd drwy’r Senedd ar hyn o bryd; ac, yn olaf, mae Adran 6 yn nodi geiriad ar gyfer cyfres o Argymhellion UPR posibl ar gyfer y Deyrnas Unedig yn y 41ain Cylch o’r Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol sydd ar y gweill.

Gallwch ddarllen yr adroddiad cyfan yn Saesneg yma:


[1] Mae Irish Baptist Networks (IBN) yn grŵp elusennol ac eiriolaeth cofrestredig nad yw’n anelu at gyflawni swyddogaethau Undeb Bedyddwyr cenedlaethol. Yn yr ystyr hwn, mae IBN yn wahanol o ran strwythur a swyddogaeth o’r adroddiadau ar Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr ac Undeb Bedyddwyr Cymru.  Mae IBN yn Aelod Cyswllt o Ffederasiwn y Bedyddwyr Ewropeaidd ac yn Aelod Cyswllt o Gynghrair y Byd y Bedyddwyr sy’n “ceisio annog cymuned y Bedyddwyr yn Iwerddon i ymgysylltu â’i gilydd er Budd y Bedyddwyr gyda Theulu ehangach y Bedyddwyr ledled Ewrop ac yn fyd-eang.” Estynnwn werthfawrogiad arbennig i Dr. Paul Fleming a’r Parch Stephen Adams am eu cyfraniadau cyfoethog i’r adroddiad hwn.

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Caffi yn y festri

Wrth gerdded i mewn i festri capel Tabor ym mhentre Dinas ar arfordir Gogledd Penfro, cewch wledd i’r llygaid sy’n gwbl wahanol i unrhyw festri arall yng Nghymru. ‘Ers y gwaith i drawsnewid yr adeilad, mae’r caffis sy wedi bod ma wedi bod yn llewyrchus dros ben – y lle yn aml wedi bod yn llawn dop!’ esbonia…

Darllen mwy »